CHÚ ĐẠI BI – PHẦN 10: TỊNH HÓA NGHIỆP

Người viết: Pháp Đăng – Ngày 01/04/2020
————————
Nam mô bách tự tán cái đảnh lăng nghiêm như lai
Nam mô kim cang tát đoả
Nam mô quán thế âm Bồ tát
Nam mô thường trụ Tam bảo như lai

Phần nầy nói về tịnh hoá nghiệp : người trì chú đại bi trong thời mạt này trên đảnh đầu có lực hút…và thường xuất hiện với ngũ bộ chú ,đa số hiện tượng tâm thức rất mạnh trên ngũ bộ chú – ý này có liên quan nghiệp tịnh hoá

Có người trì âm chú đại bi thấy thát đổ trên đầu, có người thấy khói trắng, có người thấy các linh ảnh Phật…tổng thể là từng có tu tập ở kiếp trước và sanh lại thời mạt mà khởi tâm lên để giữ lại pháp Phật, Nên bách tự tán cái nầy là sự quay trở lại khi trên đảnh hiện ra, các nghiệp tu trổ dậy có thể sa đọa gặp nhầm thầy, Các nghiệp nầy là do tu chưa tới nơi quay lại mạt pháp thực tu tiếp vẫn còn vô minh và các cảnh thấy chỉ là thức.

Thức nầy nằm vào hư không lúc nào cũng nằm trên đảnh của chúng ta. Nó là một cõi hình thành các tượng Phật các tu viện, tháp các thành trì có các thân thức của chúng sanh ở đó , khi ta lể lạy cúng dường trì các thứ danh hiệu và chú sẽ đi vào cỗi đảnh nầy gọi là ý thức, không tới được chổ tịnh độ vì tuong ưng nơi đây do thực hành trong vô minh. Nhưng các vị Bồ tát cũng hoá thân vào đó xem chúng sanh ý thức nầy rồi ngài thọ các thức đó bủa ra cho các vị thần – rồi các vị thần nhận thấy vị đó có niệm tin âm thầm hộ.

Và thức này có các nghiệp sát cho tới mười giới phản chiếu nhau thu về một cỗi thức bủa xuống các nhân quả và khi hiện tại được thức tu trụ vào trước các nghiệp xấu các vị thần kiệp hưởng hộ cho qua, nếu thức đó bị các nghiệp xấu phản chiếu trước vẫn gánh.

Nên nay chúng ta biết được Phật pháp hãy tu kích thích nơi tạng thức để chiếu vào rồi các vị thần no đủ tăng công lực hộ ta qua, vậy ta tu đã giúp được các thần ngũ giới và thập thiện tăng thì gọi là chú đại bi.

Ta nói về kim cang tát đoả thì có liên quan mandala ý thức đảnh ta: nhờ sức định màu trắng tịnh hoá nghiệp nơi ý thức chảy xuống thân ta -tịnh hoá nơi ý thức, rồi tịnh hoá luôn nghiệp hiện tại chuyển hoá trí: tự khắc tam muội hiện.

Có thêm cúng homa và mandala của các vị:mandala các vị đã tích tựu vô lượng Phước (chổ nầy không bàn).

Vậy trì một sự thanh tịnh trên giới khởi thì bách tự chỉ một niệm tịnh hoá nơi chúng ta đã lưu trong mandala nghiệp lực: nếu mandala Bồ tát thì đại nguyện.

Hãy trì tâm chú đại bi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *