CHÚ ĐẠI BI – PHẦN 2: CĂN THẤY CĂN NGHE

Người viết: Pháp Đăng – Ngày 27/03/2020
———–
Nam mô a di đà Phật ,
Nam mô quán thế âm Bồ tát …
Nam mô chúng hội thường trụ Tam bảo như lai
Amitaba có thọ mạng và ánh sáng chói khắp mười phương
Quán thế âm thì nghe vô lượng âm thanh và biết tất cả tâm địa chúng sanh
Nay ta nói về căn thấy nghe (thấy từ ánh sáng ,nghe từ âm thanh)
– Thấy: không chỉ là mắt thấy mà còn tâm thấy và từ chổ nầy ta có được tánh thấy ,ví như :
+ Người không thấy sáng mà bõng nhiên thấy thì niềm vui hiện ra không tả được . Nếu người trí đã hiểu hạt giống vui này đã trổ – Vì khi thấy: tất cả sẽ chưa có sai đúng nên thấy cái gì cũng vui.
+ Với hạt giống chưa nhiễm nầy nếu khi mất sanh thiên hoặc sanh người, nếu mà bỏng nhiên chết không thấy gì sanh buồn bả sẽ đoạ cõi thắp. Từ chổ nầy chúng ta tập cái thấy an vui:
• Khi nhắm mắt không thấy gì cũng an vui ,
• Từ căn lành nầy khiến các tội ác tiêu tan sẽ thấy vô cùng tận ,
• Khi đạt được tánh thấy nầy liền thấy trong thân thể điều hiện ra các cõi và thấy nắng gió lá hiện ra các cõi NÊN GỌI ÁNH SÁNG VÔ LƯỢNG của Đức amitaba ,thọ mạng dài vô tận vì sự an vui không có ác nghiệp hay thiện nghiệp khởi .
+ Vậy người niệm chú đại bi phải có cặp mắt thấy an vui – Khi an vui chắc rằng bạn sẽ giúp đời vì
• Bạn từ các nghiệp đó mà khởi an vui,
• Khác với xuất gia là xa các nghiệp mà an vui,nên gọi là niệm chú đại bi của Đức amitaba (mời xem thêm kinh quán vô lượng thọ)
– Tánh nghe: cái này nói về âm thanh và miệng thì cái lưỡi là chốt cho âm thanh,
+ Khi trì niệm lưỡi thanh tịnh thì cái lưỡi dài rộng bủa khắp, Quán Thế Âm có hiện tướng lưỡi nầy phát ra các thần chú vô lượng
+ Người nói lời chân thật, nói lời pháp cho chúng sanh tu, nói ái ngữ, nói lời nộ, nói lời ngã….thì trong đó điều là chân ngôn. Cũng vậy mà có hình tượng với tướng lưỡi nộ lè ra, như nói pháp cho chúng sanh tu thì hoa sen trên lưỡi,…
+ Vậy có được tướng lưỡi nầy phải làm lợi lạc bằng lưỡi, trì âm chú trì từ bi, trì các lời nói từ định, trì lời nói từ an vui, trì lời nói hung bạo hàng phục ma quỷ.
Nên quán thế âm vì chúng sanh có tướng lưỡi nầy để cho chúng sanh nghe sự lợi lạc. Trong chư Phật mười phương tướng lưỡi dài rộng ánh sáng vô lượng
Hãy trì chú đại bi từ âm thanh thanh tịnh và an vui cho các nghiệp được độ bằng âm thanh …
Tạm hết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *