CHÚ ĐẠI BI – PHẦN 4: TÂM TỊNH UẾ + BẤT ĐỘNG

Người viết: Pháp Đăng – Ngày 28/03/2020
———–
Nam mô bất động minh vương.
Nam mô quán thế âm Bồ tát.
Nam mô thường trụ Tam bảo Như Lai.
Bất Động Minh Vương là hoá thân phẫn nộ của Đức Đại Nhật Như Lai và là một Vị hộ chân ngôn đứng đầu.
Vì vậy, bất cứ chúng sanh có tâm trì thần chú của Phật hay Bồ tát trong niềm tin không lay chuyển thì Ngài hộ ngày đêm không ngừng nghỉ.
Thần chú Chuẩn Đề cũng từ Đức Đại Nhật Như Lai ban cho Uế Tích Kim Cang trì tụng và thành tựu Phật Mẫu Chuẩn Đề. Khi trì tụng thần chú Chuẩn Đề thì cũng có hoá Bồ tát Bất Động theo hộ, vì thân của chư Phật đều có Đại Nhật Như Lai, vậy chú đại bi cũng từ Đức Đại Nhật Như Lai vì cùng là chân ngôn.
Người trì tụng trong bất động luôn được vị Bất Động Minh Vương hộ, hộ sẽ hiểu được chân ngôn, có tên Minh Vương là vua giải được các loại thần chú.
Trong chú đại bi không chỉ nói lên sự bao trùm sự từ bi của chư Phật Bồ tát, mà còn nói lên tam muội tổng trì đalani nầy cho chúng sanh cùng Bồ tát thọ trì .
Người trì chú không phân biệt tịnh uế mà do không đủ nhiếp tâm. Nói tịnh thì ta biết Chư thiên rất thơm sạch trì chú Đại bi cho là tịnh sao?, chư thiên mắc vào cái thơm sạch xem là tịnh không hay họ khó trì chú đại bi.
Thân thể một người ăn mày họ không thấy họ dơ hôi so với người sang họ là uế không trì chú đại bi sao?
Những người nữ rất thích sạch thơm nhưng lại chê người khác hôi, mà người khác lại khinh chê Kinh Nguyệt phụ nữ là ghê. Không lẽ người sạch dơ và phụ nữ đang kì Kinh Nguyệt không trì chú đại bi được sao?
Khi tất cả thân mọi người bên trong đều có một đóng phân và các chất tánh của nghiệp thải ra. Tánh hôi từ tướng dâm mà có, không lẽ dâm không trì chú đại bi được sao? Và có cả máu tanh từ nhục dục.
Vậy thần chú không có tịnh uế hay người ác nghiệp nặng vẫn trì được, Phật Bồ tát Bất Động Minh Vương không lẽ xem đứa con chúng sanh tịnh uế và ví như ta thương tột ai đó dù chết vì họ chưa sợ sao xem là tịnh uế….
Nên chú Đại bi bất động minh vương tất cả đều trì được vì là đại bi, bất động thì uế tình như mùi bị nắng chiếu tan hết,
Hãy tin tưởng thành tâm đừng để sự uế tịnh chiếm lấy việc trì chú Đại bi, sự bất động của quán thế âm sẽ để ý bạn.
Tất cả chư Phật Bồ tát là có thật đừng lấy cái tâm cho ta chứng Phật tánh mà không tin vào chư Phật Bồ tát
Khi trì tụng sẽ có các thứ ma nghiệp lên phá và dành thần chú để tự xưng là chư vị để hỏng bị gá nhập, ta vẫn trì chú đại bi nhưng đã bị cướp lấy phần tín tâm của chú đại bi, nên chú đại bi còn có tâm chú đại bi.
Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ tát.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *