CHÚ ĐẠI BI – PHẦN 8: TÂM HƯỚNG PHỔ HIỀN PHẬT MẪU

Người viết: Pháp Đăng – Ngày 31/03/2020
——————-
Nam mô Phổ Hiền Phật Mẫu.
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Hợp Nhất Câu Pháp Hội Như Lai Thường Trụ.
Chúng ta biết hình tượng Phật mẫu phổ hiền trong tư thế hợp nhất của Trí Huệ cùng Thiện Sảo. Và Trí Huệ Thiện Sảo là tướng của Đại Lạc.
Trong tướng sắc dục của mật tông là Trí Huệ cùng Thiện Sảo, nhưng với con mắt phàm phu nhìn vào thì hiện tướng dâm, nộ, si. Khi thuyết phục phàm phu (tính căn) về pháp nầy sẽ hiện tướng dâm nộ si từ tưởng si lợi lạc để thuyết phục họ. Vì Mắt Tai Mũi Lưỡi Thân Ý không thoát được dâm nộ si của thân người, nên trên con đường đời ,cuộc sống cũng không ngoài tướng nầy. Và điều này dịch chuyển vào trong tất cả sanh ra sát đạo dâm vọng …
Dâm thân người gồm: danh tài sắc thực thuỳ trong đó có thiện (trong nhóm này cũng có chư thiên)
Nộ thân người: mừng ,giận, thương, ghét, vui, muốn.
Si của thân người: niềm tin, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý sanh ra đồng cảm, tin vào lời nói, tin sẽ được an toàn, tin vào tình cảm, tin vào lợi lạc…gọi là si.
Nên người trì chú Đại bi với tâm Phổ Hiền Phật Mẫu lấy từ bi làm Trí Huệ Thiện Sảo để lợi lạc cho tất cả. Trí Huệ thì tu các môn thiện hạnh kết hợp việc thiện sảo nghiệp. Khi nghiệp khởi ta phải dùng tất cả như: tâm bất động, tâm trì giới, tâm bố thí , tâm nhẫn nhục…rồi các nghiệp sẽ tự khắc Thiện Sảo liền Trí Huệ hiện.
Cái Đại bi trong pháp Thiện Sảo Trí Huệ liền thấy 64ngàn thế của đại lạc hiện ra. Trong đó có các thủ ấn là phối ngẫu song pháp, Tạng thức sẽ hiện ra Trí Huệ trong đại ấn. Tới đây, hành giả tu pháp đại bi này sẽ được hợp nhất trong tam muội khai các luồng khí…
Khi quá trình phối ngẫu tâm linh xong tự khắc tìm phối ngẫu bên ngoài hiển thị các thủ ấn phóng ra. Đồng thời các nhân quả thúc lên sẽ đến với vị đó. Vì giai đoạn tantra nuốt các nghiệp quả và mửa ra (nôn ra – xả ra) các Trí Huệ Thiện Sảo, nên những ai có nhân quả với vị đó, trong kiếp nầy sẽ gặp hết, và khi gặp với tâm còn phàm phu sẽ có sai đúng ….vị đó sẽ bị đủ thứ như tai nạn, mắn chửi, hạ nhục…Nhưng vị đó đại bi với tâm nhẫn nhục hết tất cả. (tôi không nói tantra ngoại của việc phóng mửa,người phóng được thì mửa được)
Kệ:
Như con ma có thế lực to lớn
Nuốt tất cả ác thiện thành vòng tròn
Mửa ra các pháp khi nuốt chư Phật
Các nghiệp tuôn trào trong tantra nuốt
Mửa ra chư Phật trong trí
Trì chú đại bi với tâm Phổ hiền Phật mẫu thì tình yêu tràn khắp khởi điểm 64000 tư thế thủ ấn trong đại ấn.
Tình yêu cao thượng nam nữ vô thiên phạm
Lấy pháp hỉ làm trong ánh sáng 64000 thế lạc
Thế thứ nhất là gió thổi
Thế hai là đất rung
Thế ba là rắn lửa bò
Thế tư là trâu cày đất pháp
Thế năm ngựa phi thẳng
Thế sáu hổ rình mồi
Thế bảy sư tử đực rống
Thế tám ma ảnh hiện
…vv…
Nên tôi chép các thế trên để không lộ pháp mật.
Hãy trì Đại bi Phổ Hiền chú.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *