CHÚ ĐẠI BI – PHẦN 1: NIỆM TIN THANH TỊNH

Người viết Pháp Đăng – Ngày 26/03/2020
—————
Nam mô đại bi quán thế âm Bồ tát
Nam mô chúng hội như lai thường trụ Tam bảo
Niềm tin:chúng ta đến với thần chú đại bi muốn được an lành chuyển hoá các tội ác nghiệp báo và có người vì chúng sanh mà trì tụng thần chú đại bi.
Chuyển hoá tội ác vô lượng kiếp:
+ Hãy trì tụng bằng ngôn ngữ nào cũng được và sanh ra đại ấn không thay đổi ngôn ngữ đã trì, nó sẽ kích thích được niệm tin không lay động,
+ Khi đọc tụng kiên trì giữ tâm thanh tịnh với chú một lòng tin là sẽ thanh tịnh ,
+ Các cảnh giới hiện ra cứ một lòng tin tưởng – Ta thanh tịnh không lay động với cảnh giới dù có bị các hình thù kỳ quái bắt nạt cũng trì thanh tịnh của thấy, rồi biết sáu căn thanh tịnh. Lúc này sẽ ném ngôn ngữ ta trì và chỉ trì thanh tịnh.
+ Khi thanh tịnh thì các tội mới không gây ra rồi các nghiệp khởi thanh tịnh, các thứ gây tội trước là nhân sẽ thành quả, là ta sẽ sanh vào thân như vậy chiệu quả.
+ Nhờ thanh tịnh thân khẩu ý của các nghiệp khởi có đồng với nhân gây nên cái đồng nầy sẽ được thanh tịnh các thân của quả mà chuyển hoá các ác nghiệp,
+ Ví như cơn mưa đổ xuống đất các nhân lên mầm hưởng sự tươi mát thì thanh tịnh – là cơn mưa cam lộ
• Khi quả chưa trổ thì được tịnh hoá bằng thanh tịnh,
• Khi quả trổ rồi khởi muốn hại đều được tiêu tan vì thanh tịnh,
• Khi khởi mà quả lớn muốn hại liền có lực các vị thần khiến cho nhẹ lại từ từ tan do ta đắc được thanh tịnh chú .
+ Nhưng tất cả phải hướng sự thanh tịnh nầy vào các ác nghiệp mới gọi là trì tụng chú đại bi.
Trì là giữ :giữ do niệm tin mà đắc được giới tịnh
Tụng là tán ra:ví như thanh tịnh tán ra điều là thanh tịnh ,thấy được các nghiệp thanh tịnh trong một niệm mà khởi lên thật vi diệu rồi đảnh lể các nghiệp tịnh hoá gọi là tán thán thanh tịnh tỳ lô giá na và khi phát lên đại bi nói sự thanh tịnh nầy cho tất cả trì theo gọi là tán thán tâm Bồ tát
Thần: khi thanh tịnh tam muội thì các nghiệp hoá thành tam muội môn.
Chú: lời nói vì lợi lạc cho tất cả được đại ấn có oai lực.
Nam mô đại bi quan thế âm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *