CHÚ ĐẠI BI – PHẦN 3: NGÔN NGỮ TRÌ TỤNG

Người viết: Pháp Đăng – Ngày 27/03/2020
———–
Nam mô nhiên đăng lôi âm cổ tích tịnh Quang như lai
Nam mô đại bi quán thế âm
Nam mô thường trụ Tam bảo pháp hội như lai
[Kể chuyện ảo cổ tích: Vào thuở không tính được con số, không có hướng trụ đông Tây nam Bắc như bây giờ…vv… Các thứ ẩn vào không, các chủng tự hoá đen hết, hình dáng các cõi ẩn vào trong thân của như lai tạng – Chỉ hiện hữu Phật. Khi như lai xả định không biên : một tiếng nổ phóng ánh sáng ra hiện lại và tiếng nổ rung động lên thân như lai – rồi phản chiếu lại tiếng nổ đó hoá sanh ra Nhiên Đăng Lôi Âm hút các thứ từ âm thanh và ánh sáng hiện ra cõi ngày Quang âm tịnh. Nơi đây chỉ thọ dụng các ánh sáng và mật chú chư Phật rồi hiện ra vô số hoá thân Bồ tát dịch chuyển vào các cõi nhiếp pháp ….] Người trì chú đại bi, từ vô minh sẽ có ánh sáng. Từ chủng tự đen này nổ ra thì các nghiệp trổ lên – nếu từ nghiệp nầy đã gieo căn lành thì tự phản chiếu ngược lại – các nghiệp sẽ chuyển sang tam muội. Vậy nên thần chú đại bi có oai đức trong phản chiếu: là sự phản chiếu là từ sức định của việc trì tụng, tương ưng chư Phật – phản chiếu lại,.
Chỉ là do ta không đủ kiên trì tụng niệm nên các nghiệp trổ lên và giành lại việc trì tụng dẫn đến tán loạn sanh ra nản buồn …..
Hiều được việc này người trì tụng sẽ thấy ánh sáng và âm thanh rung động, và hiểu được ngôn ngữ trì tụng chú không quan trọng mà quan trọng là sức định tam muội.
Chú vào an vui
Chú vào sáu pháp balamat
Chú vào phát khởi không
Chú vào như nước chảy
Chú vào như giơ tay
Vvv
Chú vào an vui: khi ta vui thì sẽ không tham sân si, nên sức định an vui to lớn.
Chú vào sáu pháp balamat: việc gì cũng toại ý.
Chú vào phát khởi không: sẽ bất động với gì đang khởi mà trí sáng tỏa.
Chú vào như nước chảy: khi đắc giới thì các pháp không ngăn ngại, và nếu nghiệp khởi ví như bùn cuốn theo và nghiệp trụ thì phù sa có hoa sen.
Chú vào như giơ tay: tay có năm ngón thì ngũ uẩn dơ lên liền nhận samatha đảnh chú hoá ngũ trí cùng mười phương trong đại ấn.
Vậy trì chú đại bi không ngôn ngữ từ đại ấn, số tam muội hiện như trăng in bóng.
Nam mô quán thế âm Bồ tát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *