Vì sao có pháp…

Vì sao có pháp quán hơi thở? Vì hơi thở giúp não ta mát_ sẽ cân lại, nếu phiền não hít vào thở ra..sẽ ổn.

Vì sao có pháp quán thế âm? Vì ta bị âm thanh làm ý ta theo, như ngồi thiền lặng bị âm thanh bài hát hay ai đó gọi…Trì âm Om giúp ý ta định ( hoặc niệm danh phật, hay danh bồ tát…)

Vì sao có pháp phá chấp? Vì ý ta hay bị sai đúng làm chủ. Chỉ cần làm chủ không theo sai đúng, tâm ý thanh tịnh….

Vì sao có thiền tuệ (thiền minh sát hay Vipassana)? Vì đi nhiều con đường không nhận được thỏa mãn cầu, như ưng trí huệ nên có thiền tuệ (Bích chi phật)…..soi lại sự hoạt động của vô minh…

Có vô lượng pháp môn sanh ra từ tâm:
– Trong cuộc sống xã hội _ta thực hành bát chánh đạo….
– Độc cư _ta tu tứ diệu đế
– Thích linh ứng nhiệm mầu thì tin trì vào câu thần chú…
– Tham danh vọng _chuyên tư duy không tổn hại ta và chúng sanh…

Và trong tất cả con đường đến hoàn hảo đều phải lấy nhân không tổn hại, duyên vào mục thì quả sẽ gieo hạt lên nhân lành, đi vào balamật.
Balamật trên pháp khi ta nhận ra để đi, nếu không nhận và không trì balamat thì không lợi lạc chúng sanh.
Om ram
Samatha là pháp cơ bản làm đường dẫn cho lợi lạc.

Người viết: Pháp Đăng – ngày 22 tháng 5, 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *