CÁC VẤN ĐỀ VỀ XẢ THỨC – Bài 1: Giới Thiệu Chung Xả Thức của Năm Uẩn

Nguời viết : Pháp Đăng. Ngày 01 tháng 11 năm 2023
——
Xả thức :
– Thức có nghĩa là chứa đựng , chứa đựng thời gian, không gian ba đời quá khứ hiện tại vị lai,
– Trong đó cái nhân (hạt giống/ chủng tự) là điều kiện bắt buộc của thức.
– Thức còn có nghĩa là cái biết, nên mỗi nhân đều tự biết xả (xả cái biết) và luôn xả ra không bờ bến.
– Cái biết và thức luôn trợ nhau như một hệ thống và xả ra vô lượng vô biên, thì sẽ tương đồng với hư không. Và chỉ có hư không mới chứa đựng được vô lượng vô biên, tương đồng với trí tuệ vô lượng vô biên.
Hiểu về xả thức,
– Ví như khi ta thiền định thì xả thức ra thân lắc lư, ngủ gật, sự khó chịu, nước mắt chảy…vv .
– Ví như mắt ta thấy sắc _ thức xả ra xấu đẹp, tai đã nghe âm thanh xả ra âm thanh thích và không…vv
– Ví như về ý thì khi xả thức ra nhớ về thời trẻ, nhớ cảnh đau buồn. Lại có trường hợp xả thức ra thúc giục làm chuyện xấu, thúc giục làm chuyện tốt, xả ra tự bỏ nhà đi tu, xả ra văn thơ, xả ra vẽ, xả ra chế tạo. Lại có trường hợp xả thức ra có nguời nói bên tai, xả ra buổi tối là nam ban ngày là nữ, xả ra tự thấy mình là nữ, xả ra tự thấy mình là nam, xả ra thèm các loại huyết, xả ra thích như con chó, xả ra thích như bò, xả ra thích leo trèo, xả ra không tắm, xả ra ngu khờ, xả ra nghèo khổ, xả ra nghèo rồi giàu, xả ra thích bố thí, xả ra nhẫn nhục, xả ra tà dâm, xả ra tham của nguời, xả ra nói lời ác, xả ra nói ái ngữ….vvv
Cứ tương tục trợ nhau như vậy có vô lượng thế giới trong muời phương, xả ra đi cùng khắp trong thế giới không gian sát na. Vì vậy cứ liên tục sanh tử luân hồi_ rồi sanh tiếp _ xả đi khắp trong muời phương, xả trong sát na _ trợ nhau như vậy chỉ một niệm là cùng khắp.
Với bậc hàng thánh, bậc bồ tát, việc xả thức ra như vậy có vô số cõi tịnh độ Như Lai, có cả các hàng bồ tát và thánh chúng , chúng sanh trong quốc độ như lai. Cứ trợ nhau xả trong một sát na có vô lượng cõi phật sanh, và trong một sát na cũng có vô lượng cõi phật diệt. Như vậy sanh diệt chỉ là sát na, niết bàn cũng là sát na, trợ nhau xả vô lượng vô biên không thể tính đếm được, đây là chỗ bất khả tư nghì.
——
Kệ pháp
Cầu đạo phải biết tâm xả ra
Xả ra tâm chẳng thấy trống rỗng
Trí nầy là trí còn phàm phu
Xả ra chẳng còn gì để xả
Đây là bậc chánh giác tạng
Thì các pháp là tâm vô trụ
Đồng với mười phương hư không tạng
—–
Bài 1: Giới Thiệu Chung Xả Thức của Năm Uẩn
Bài 2: Sắc uẩn
Bài 3: Thọ uẩn
Bài 4: Tưởng uẩn
Bài 5: Hành uẩn
Bài 6: Thức uẩn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *