TẠNG KINH

 1. Kinh Đại Nhật – gồm 1 quyển
 2. Kinh Thủ Lăng Nghiêm – gồm 1 quyển
 3. Kinh Kim Quang Minh – gồm 1 quyển
 4. Kinh Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu– gồm 1 quyển
 5. Kinh Bản Tôn Thần Tài – gồm 1 quyển
 6. Kinh Bảo Tàng Thần – gồm 1 quyển
 7. Kinh Bát Nhã Bồ Tát – gồm 1 quyển
 8. Kinh Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh – gồm 7 quyển
 9. Bất Động Minh Vương Pháp Kinh – gồm 3 quyển
 10. Chuẩn Đề Pháp kinh– gồm 1 quyển
 11. Đại Tùy Câu Bồ Tát Pháp Kinh– gồm 1 quyển
 12. Địa Tạng Bồ Tát Pháp Kinh– gồm 1 quyển
 13. Di Lạc Bồ Tát Pháp Kinh– gồm 1 quyển
 14. Dược Sư Pháp Kinh- gồm -1 quyển
 15. Giáng Tam Thế Minh Vương Pháp Kinh– gồm 1 quyển
 16. Hư Không Tạng Bồ Tát Pháp Kinh– gồm 1 quyển
 17. Khổng Tước Minh Vương Pháp Kinh– gồm 1 quyển
 18. Kim Cương Minh Vương Bộ– gồm 1 quyển
 19. Như Ý Luân Quán Âm Pháp Kinh – gồm 1 quyển
 20. Phổ Hiền Bồ Tát Pháp Kinh – gồm 1 quyển
 21. Quán Thế Âm Bồ Tát Pháp Kinh– gồm 1 quyển
 22. Tara Bồ Tát Pháp Kinh – gồm 1 quyển
 23. Thập Nhất Diện Quán Tự Tại Bồ Tát Pháp Kinh– gồm 1 quyển
 24. Thiên Thủ Thiên Nhãn Pháp Kinh – gồm 1 quyển
 25. Trí Thế Bồ Tát Pháp Kinh– gồm 1 quyển
 26. Uế Tích Kim Cương Pháp Kinh– gồm 1 quyển
 27. Văn Thù Bồ Tát Pháp Kinh– gồm 1 quyển
 28. Xá Lợi Pháp Kinh– gồm 1 quyển
 29. Diệu Pháp Liên Hoa mật Pháp– gồm 1 quyển
 30. Kinh Kim Cương Đỉnh Phần 1
 31. Kinh Kim Cương Đỉnh Phần 2
 32. Kinh Kim Cương Đỉnh Phần 3
 33. Kinh Kim Cương Đỉnh Phần 4
 34. Kinh Kim Cương Đỉnh Phần 5
 35. Kinh Tô Tất Địa
 36. Phật Đỉnh Tôn Thắng Pháp Kinh
 37. Cát Tường Thiên Nữ Pháp Kinh
 38. Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Đà La Ni
 39. Kinh Bất Không quyển 1
 40. Kinh Bất Không – quyển 2
 41. Kinh Bất Không – quyển 3
 42. Kinh Bất Không – quyển 4
 43. Kinh Bất Không – quyển 5
 44. Đại Tỳ Lô Giá Na Phật Thuyết Yếu Lược Niện Tụng Kinh – gồm 7 quyển
 45. Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh – gồm 1 quyển
 46. Nhiếp Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Giá Trì Kinh Nhập Liên Hoa Thai Tạng Hải Nội Bi Sinh Mạn Trà La Quảng Đại Niệm Tụng Nghi Quỹ Cúng Dường Phương Tiện Hội gồm 3 quyển
 47. Đại Tỳ Lô Giá Na Kinh Quảng Đại Nghi Quỹ
 48. KINH ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA THÀNH PHẬT THẦN BIẾN GIA TRÌ LIÊN HOA THAI TẠNG BỒ ĐỀ TRÀNG TIÊU XÍ PHỔ THÔNG CHÂN NGÔN TẠNG QUẢNG ĐẠI THÀNH TỰU DU GIÀ
 49. Nhiếp Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Giá Trì Kinh Nhập Liên Hoa Thai Tạng Hải Nội Bi Sinh Mạn Trà La Quảng Đại Niệm Tụng Nghi Quỹ Cúng Dường Phương Tiện Hội
 50. Kim Cương Đảnh Nhất Thiết Như Lai Chân Thật Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương Kinh, 3 quyển
 51. Đại Tỳ Lô Giá Na Kinh A Đồ Lê Chân Thật Trí Phẩm Trung A Đồ Lê Trụ A Tự Quán Môn, 1 quyển
 52. Kim Cương Đảnh Du Già Lược thuật Tam Thập Thất Tôn Tâm Yếu,
 53. Kim Cương Đảnh Du Già Tam Thập Thất Tôn Xuất Sinh Nghĩa,
 54. Kim Cương Đảnh Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Kinh, 4 quyển,
 55. Kim Cương Đảnh Du Già Tu Tập Tỳ Lô Giá Na Tam Ma Địa Pháp, 1 quyển,
 56. Kim Cương Đảnh Kinh Tỳ Lô Giá Na Nhất Bách Bát Tôn Pháp Thân Khế Ấn, 1 quyển,
 57. Kim Cương Đảnh Liên Hoa Bộ Tâm Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển
 58. Kim Cương Đảnh Nhất Thiết Như Lai Chân Thật Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương Kinh, 3 quyển
 59. Kim Cương Phong Lâu Các Nhất Thiết Du Già Du Kì Kinh, 2 quyển,
 60. Liên Hoa Bộ Tâm Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển,
 61. Lược thuật Kim Cương Đảnh Du Già Phân Biệt Thánh Vị Tu Chứng Pháp Môn,
 62. Kinh Bất Không- gồm 6 quyển
 63. Đại bảo Quang Bách Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà Na Li Kinh Chân Ngôn
 64. Đại Tỳ Lô Giá Na Kinh A Đồ Lê Chân Thật Trí Phẩm Trung A Đồ Lê Trụ A Tự Quán Môn, 1 quyển
 65. Kim Cương Đảnh Du Già Lược thuật Tam Thập Thất Tôn Tâm Yếu, Bản Dịch Huyền Thanh. 1 quyển
 66. Kim Cương Đảnh Du Già Tam Thập Thất Tôn Xuất Sinh Nghĩa, Bản Dịch Huyền Thanh. 1 quyển
 67. Kim Cương Đảnh Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Kinh, Bản Dịch Huyền Thanh. 4 quyển.
 68. Kim Cương Đảnh Du Già Tu Tập Tỳ Lô Giá Na Tam Ma Địa Pháp, –  Bản Dịch Huyền Thanh. 1 quyển
 69. Kim Cương Đảnh Kinh Tỳ Lô Giá Na Nhất Bách Bát Tôn Pháp Thân Khế Ấn,- Bản Dịch Huyền Thanh. 1 quyển.
 70. Kim Cương Đảnh Liên Hoa Bộ Tâm Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển
 71. Kim Cương Đảnh Nhất Thiết Như Lai Chân Thật Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương Kinh, 3 quyển
 72. Kim Cương Phong Lâu Các Nhất Thiết Du Già Du Kì Kinh, – Bản Dịch Huyền Thanh. 2 quyển
 73. Liên Hoa Bộ Tâm Niệm Tụng Nghi Quỹ. – Bản Dịch Huyền Thanh. 1 quyển
 74. Lược thuật Kim Cương Đảnh Du Già Phân Biệt Thánh Vị Tu Chứng Pháp Môn, Bản Dịch Huyền Thanh
 75. Kinh Đại Đà La Ni Mạt Pháp Trung Nhất Tự Tâm Chú. 1 quyển
 76. Trường Bộ Kinh. 
 77. Trung Bộ Kinh.
 78. Ma Lợi Chi Thiên Pháp Kinh. 1 quyển
 79. Kinh Hoa Nghiêm
 80. Kinh-Mi-Tien-Van-DapHT-Gioi-Nghiem 1 Quyen
 81. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – HT Thích Trí Tịnh dịch. 1 quyển
 82. Kinh Kim Cang _ HT Thích Trí Tịnh dịch 1 quyển
 83. KINH ĐẠI BẢO TÍCH – Quyển1
 84. KINH ĐẠI BẢO TÍCH – Quyển 2
 85. KINH ĐẠI BẢO TÍCH – Quyển 3
 86. KINH ĐẠI BẢO TÍCH – Quyển 4
 87. KINH ĐẠI BẢO TÍCH – Quyển 5
 88. KINH ĐẠI BẢO TÍCH – Quyển 6
 89. KINH ĐẠI BẢO TÍCH – Quyển 7
 90. KINH ĐẠI BẢO TÍCH – Quyển 8
 91. KINH ĐẠI BẢO TÍCH 9 Quyển 9
 92. KINH PHÁP HOA – trọn bộ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *